Opis inwestycji w Żyrardowie

Opis inwestycji w Żyrardowie

Przedmiotem inwe­sty­cji jest kon­cep­cja budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z loka­lem usłu­go­wym w par­te­rze oraz gara­żem pod­ziem­nym na tere­nie daw­nych Żyrardowskich Zakładów Lniarskich przy ulicy Bielnikowej.