Kliknij wybrane mieszkanie, aby zobaczyć powiększenie jego planu.

Etap 1 – mieszkania na parterze z ogródkami

Projekt budow­lany – mogą nastą­pić nie­wiel­kie korekty w metra­żach na eta­pie pro­jektu wyko­naw­czego
numer
miesz­ka­nia
ilość
pokoi
eks­po­zy­cjametraż
miesz­ka­nia
metraż
ogródka
uwagi
M13 pokojeW68,7067,76
M22 pokojeSW51,0445,00
M32 pokojeSW54,1237,22
M42 pokojeSW43,5945,85
M54 pokojeSWNE86,7954,01oddzielna ubi­ka­cja
M303 pokojeSWNE54,6750,27
M312 pokojeSW44,7344,58gar­de­roba
M324 pokojeSW69,99135,59oddzielna ubi­ka­cja,
naj­więk­szy ogró­dek
M333 pokojeSE 61,9236,59
M344 pokojeSENW93,3536,59oddzielna ubi­ka­cja

Wygodne, nowoczesne mieszkania na sprzedaż z ogródkami

Wszystkie miesz­ka­nia na par­te­rze w eta­pie I mają ogródki o metrażu od 30 do 140 m2, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni miesz­kal­nej. Większe z tych miesz­kań to dobre roz­wią­za­nia dla rodzin z dziećmi – naj­młodsi zyskują swój wła­sny kącik zabaw na powie­trzu, a doro­śli – miej­sce wypo­czynku i relaksu.

Mieszkania z ekspozycją na dwie strony

Uwagę zwra­cają miesz­ka­nia z eks­po­zy­cją na dwie, prze­ciw­le­głe strony świata – M5, M30M34. W tych miesz­ka­niach salon z wyj­ściem do ogródka poło­żony jest po bar­dziej nasło­necz­nio­nej stro­nie, a sypial­nie mają okna na stronę chłod­niej­szą.

Mieszkanie czteropokojowe z dużym ogródkiem

Mieszkańcy czte­ro­po­ko­jo­wego lokalu M32 będą mieli do dys­po­zy­cji duży ogó­dek o powierzchni około 140 m2, czyli dwu­krot­nie więk­szym niż powierzch­nia samego miesz­ka­nia.