Kliknij wybrane mieszkanie, aby zobaczyć powiększenie jego planu.

Etap ... – mieszkania ...

Projekt budowlany – mogą nastąpić niewielkie korekty w metrażach na etapie projektu wykonawczego
numer
mieszkania
ilość
pokoi
ekspozycjametraż
mieszkania
metraż
balkonu/tarasu
uwagi

Wygodne, nowoczesne mieszkania na sprzedaż z ogródkami

Wszystkie miesz­ka­nia na par­te­rze w eta­pie I mają ogródki o metrażu od 30 do 140 m2, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni miesz­kal­nej. Większe z tych miesz­kań to dobre roz­wią­za­nia dla rodzin z dziećmi – naj­młodsi zyskują swój wła­sny kącik zabaw na powie­trzu, a doro­śli – miej­sce wypo­czynku i relaksu.

Mieszkania z ekspozycją na dwie strony

Uwagę zwra­cają miesz­ka­nia z eks­po­zy­cją na dwie, prze­ciw­le­głe strony świata – M5, M30M34. W tych miesz­ka­niach salon z wyj­ściem do ogródka poło­żony jest po bar­dziej nasło­necz­nio­nej stro­nie, a sypial­nie mają okna na stronę chłodniejszą.

Mieszkanie czteropokojowe z dużym ogródkiem

Mieszkańcy czte­ro­po­ko­jo­wego lokalu M32 będą mieli do dys­po­zy­cji duży ogó­dek o powierzchni około 140 m2, czyli dwu­krot­nie więk­szym niż powierzch­nia samego miesz­ka­nia.