Dlaczego warto zainteresować się nowym mieszkaniem na osiedlu Bielnik?

inwestycja

Ciekawe miejsce i doświadczony deweloper to gwarancja,
że Twoje nowe mieszkanie będzie komfortowym i przyjemnym miejscem.

Deweloper

Inwestorem jest Nowy Świat Park Residence sp. z o.o. 2 sp.kom., a gene­ral­nym wyko­nawcą – Nowy Świat Park Residence sp. z o.o. sp.kom. Firma była inwe­sto­rem i wyko­nawcą wielu obiek­tów miesz­kal­nych – przede wszyst­kim ukoń­czo­nego budynku miesz­kal­nego Nowy Świat 11 w Żyrardowie.
Pozostałe inwe­sty­cje firmy można oglą­dać na stro­nie deweloper.nowyswiat11.pl

Położenie

Wzdłuż pół­noc­nej gra­nicy terenu inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej prze­biega ul. Bielnikowa (pro­jek­to­wana utwar­dzona nawierzch­nia), od połu­dnia teren gra­ni­czy z Parkiem Ditricha oraz ist­nie­ją­cym zbior­ni­kiem wod­nym. Wzdłuż zachod­niej gra­nicy terenu prze­pływa rzeka Pisia Gągolina.

bielnik mieszkania przy parku - plan inwestycji

Mieszkaj w Żyrardowie przy Parku Dittricha
Nowoczesne mieszkania wśród historii i zieleni
Masz pytania? - zapraszamy

Aktualności z placu budowy osiedla Bielnik - mieszkania przy parku

Najnowsze informacje i zdjęcia

Zobacz aktualne prace budowlane przy osiedlu mieszkaniowym Bielnik - mieszkania przy parku,
przeczytaj najnowsze informacje o mieszkaniach na sprzedaż

Opis inwestycji w Żyrardowie

Opis inwestycji w Żyrardowie

Przedmiotem inwe­sty­cji jest kon­cep­cja budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z loka­lem usłu­go­wym w par­te­rze oraz gara­żem pod­ziem­nym na tere­nie daw­nych Żyrardowskich Zakładów Lniarskich przy ulicy Bielnikowej.

Czytaj wię­cej…