Zasady przetwarzania danych osobowych oraz cookies
przez stronę Bielnik – mieszkania przy parku Dittricha.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza poli­tyka doty­czy Serwisu www, funk­cjo­nu­ją­cego pod adre­sem url: https://www.nowyswiat11.pl
 2. Operatorem ser­wisu oraz Administratorem danych oso­bo­wych jest: Nowy Świat 11 sp. z o.o. sp.k., ul. Rumiankowa 78, 05 – 077, Warszawa. NIP: 9522148841, REGON: 36478999400000, KRS 0000625021.
 3. Adres kon­tak­towy poczty elek­tro­nicz­nej ope­ra­tora: biuro@mieszkania-przy-parku.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych oso­bo­wych w odnie­sie­niu do danych poda­nych dobro­wol­nie w Serwisie.
 5. Serwis wyko­rzy­stuje dane oso­bowe w nastę­pu­ją­cych celach:
  • Obsługa zapy­tań przez formularz
  • Realizacja zamó­wio­nych usług
 6. Serwis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący sposób:
  1. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach dane, które zostają wpro­wa­dzone do sys­te­mów Operatora.
  2. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. „cia­steczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logo­wa­nia i wpro­wa­dza­nia danych oso­bo­wych są chro­nione w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzięki temu dane oso­bowe i dane logo­wa­nia, wpro­wa­dzone na stro­nie, zostają zaszy­fro­wane w kom­pu­te­rze użyt­kow­nika i mogą być odczy­tane jedy­nie na doce­lo­wym serwerze.
 2. Dane oso­bowe prze­cho­wy­wane w bazie danych są zaszy­fro­wane w taki spo­sób, że jedy­nie posia­da­jący Operator klucz może je odczy­tać. Dzięki temu dane są chro­nione na wypa­dek wykra­dze­nia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użyt­kow­ni­ków są prze­cho­wy­wane w postaci hasho­wa­nej. Funkcja hashu­jąca działa jed­no­kie­run­kowo – nie jest moż­liwe odwró­ce­nie jej dzia­ła­nia, co sta­nowi obec­nie współ­cze­sny stan­dard w zakre­sie prze­cho­wy­wa­nia haseł użytkowników.
 4. Operator okre­sowo zmie­nia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regu­lar­nie wyko­nuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym ele­men­tem ochrony danych jest regu­larna aktu­ali­za­cja wszel­kiego opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­sty­wa­nego przez Operatora do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza regu­larne aktu­ali­za­cje kom­po­nen­tów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hosto­wany (tech­nicz­nie utrzy­my­wany) na ser­wera ope­ra­tora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W nie­któ­rych sytu­acjach Administrator ma prawo prze­ka­zy­wać Twoje dane oso­bowe innym odbior­com, jeśli będzie to nie­zbędne do wyko­na­nia zawar­tej z Tobą umowy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostin­gowa na zasa­dzie powierzenia
  • upo­waż­nieni pra­cow­nicy i współ­pra­cow­nicy, któ­rzy korzy­stają z danych w celu reali­za­cji celu dzia­ła­nia strony
  • firmy, świad­czące usługi mar­ke­tingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzane przez Administratora nie dłu­żej, niż jest to konieczne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­nymi prze­pi­sami (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści). W odnie­sie­niu do danych mar­ke­tin­go­wych dane nie będą prze­twa­rzane dłu­żej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żąda­nia od Administratora:
  • dostępu do danych oso­bo­wych Ciebie dotyczących,
  • ich spro­sto­wa­nia,
  • usu­nię­cia,
  • ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • oraz prze­no­sze­nia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do zło­że­nia sprze­ciwu w zakre­sie prze­twa­rza­nia wska­za­nego w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Administratora, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym prawo sprze­ciwu nie będzie mogło być wyko­nane w przy­padku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec Ciebie inte­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony roszczeń.
 5. Na dzia­ła­nia Administratora przy­słu­guje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 6. Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne do obsługi Serwisu.
 7. W sto­sunku do Ciebie mogą być podej­mo­wane czyn­no­ści pole­ga­jące na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umowy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Administratora mar­ke­tingu bezpośredniego.
 8. Dane oso­bowe nie są prze­ka­zy­wane od kra­jów trze­cich w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Oznacza to, że nie prze­sy­łamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez użyt­kow­nika, w tym dane oso­bowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w nie­któ­rych wypad­kach, może zapi­sać infor­ma­cję uła­twia­jącą powią­za­nie danych w for­mu­la­rzu z adre­sem e‑mail użyt­kow­nika wypeł­nia­ją­cego for­mu­larz. W takim wypadku adres e‑mail użyt­kow­nika poja­wia się wewnątrz adresu url strony zawie­ra­ją­cej formularz.
 4. Dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zgło­sze­nia ser­wi­so­wego lub kon­taktu han­dlo­wego, reje­stra­cji usług itp. Każdorazowo kon­tekst i opis for­mu­la­rza w czy­telny spo­sób infor­muje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zacho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mogą pod­le­gać logo­wa­niu. Dane te są wyko­rzy­sty­wane w celu admi­ni­stro­wa­nia serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator sto­suje ana­lizę sta­ty­styczną ruchu na stro­nie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z sie­dzibą w USA). Operator nie prze­ka­zuje do ope­ra­tora tej usługi danych oso­bo­wych, a jedy­nie zano­ni­mi­zo­wane infor­ma­cje. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator sto­suje tech­niki remar­ke­tin­gowe, pozwa­la­jące na dopa­so­wa­nie prze­ka­zów rekla­mo­wych do zacho­wa­nia użyt­kow­nika na stro­nie, co może dawać złu­dze­nie, że dane oso­bowe użyt­kow­nika są wyko­rzy­sty­wane do jego śle­dze­nia, jed­nak w prak­tyce nie docho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych danych oso­bo­wych od Operatora do ope­ra­to­rom reklam. Technologicznym warun­kiem takich dzia­łań jest włą­czona obsługa pli­ków cookie.
 3. Operator sto­suje korzy­sta z pik­sela Facebooka. Ta tech­no­lo­gia powo­duje, że ser­wis Facebook (Facebook Inc. z sie­dzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zare­je­stro­wana korzy­sta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec któ­rych sam jest admi­ni­stra­to­rem, Operator nie prze­ka­zuje od sie­bie żad­nych dodat­ko­wych danych oso­bo­wych ser­wi­sowi Facebook. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użytkownika.
 4. Operator sto­suje roz­wią­za­nie bada­jące zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków poprzez two­rze­nie map cie­pła oraz nagry­wa­nie zacho­wa­nia na stro­nie. Te infor­ma­cje są ano­ni­mi­zo­wane zanim zostaną prze­słane do ope­ra­tora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycz­nej one doty­czą. W szcze­gól­no­ści nagry­wa­niu nie pod­le­gają wpi­sy­wane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Podmiotem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach:
  1. utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­nika Serwisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Serwisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;
  2. reali­za­cji celów okre­ślo­nych powy­żej w czę­ści „Istotne tech­niki marketingowe“;
 5. W ramach Serwisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Przeglądarka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Możliwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szczegółowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki internetowej.
 7. Ograniczenia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­jące z ope­ra­to­rem Serwisu pod­mioty, w szcze­gól­no­ści doty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z sie­dzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z sie­dzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrzegamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www
 2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­darkę inter­ne­tową, któ­rej uży­wasz i postę­puj zgod­nie z instruk­cjami:

  Urządzenia mobilne: