Kliknij wybrane mieszkanie, aby zobaczyć powiększenie jego planu.

Etap ... – mieszkania ...

Projekt budowlany – mogą nastąpić niewielkie korekty w metrażach na etapie projektu wykonawczego
numer
mieszkania
ilość
pokoi
ekspozycjametraż
mieszkania
metraż
balkonu/tarasu
uwagi

Wygodne, nowoczesne mieszkania z balkonami

Wszystkie miesz­ka­nia na pię­trach w eta­pie I mają bal­kony o zróż­ni­co­wa­nym metrażu, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni miesz­kal­nej. Większe z tych miesz­kań to dobre roz­wią­za­nia dla rodzin z dziecmi – naj­młodsi zyskują swój wła­sny kącik zabaw na powie­trzu, a doro­sli – miej­sce wypo­czynku i relaksu.

Mniejsze miesz­ka­nia, o metrażu 40 – 50 m2 są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla par lub sin­gli, a także dla osób, które roz­pa­trują kupno miesz­ka­nia pod wyna­jem.

Mieszkania z ekspozycją na dwie strony

W I eta­pie osie­dla miesz­ka­nio­wego Bielnik uwagę zwra­cają lokale z eks­po­zy­cją na dwie, prze­ciw­le­głe strony swiata (M18, M23, M45M49). W tych miesz­ka­niach salon z wyj­sciem na bal­kon poło­żony jest po bar­dziej nasło­necz­nio­nej stro­nie, a sypial­nie mają okna na stronę chłodniejszą.

Mieszkania z dwoma balkonami

Mieszkania M23M45 dys­po­nują dwoma bal­ko­nami, co daje moż­li­wosc relaksu na powie­trzu po nasło­necz­nio­nej stro­nie lub w cieniu.