Kliknij wybrane mieszkanie, aby zobaczyć powiększenie jego planu.

Etap ... – mieszkania ...

Projekt budowlany – mogą nastąpić niewielkie korekty w metrażach na etapie projektu wykonawczego
numer
mieszkania
ilość
pokoi
ekspozycjametraż
mieszkania
metraż
balkonu/tarasu
uwagi

Wygodne, nowoczesne mieszkania na sprzedaż z ogródkami

Wszystkie miesz­ka­nia na par­te­rze w eta­pie III mają ogródki o zróż­ni­co­wa­nym metrażu (20−140 m2), które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni miesz­kal­nej. Większe z tych miesz­kań to dobre roz­wią­za­nia dla rodzin z dziećmi – naj­młodsi zyskują swój wła­sny kącik zabaw na powie­trzu, a doro­śli – miej­sce wypo­czynku i relaksu.

Mieszkania z ekspozycją na dwie strony

Mieszkania o metrażu powy­żej 50 m2 mają eks­po­zy­cję na co naj­mniej dwie strony świata. Największe, narożne miesz­ka­nie ma okna i ogró­dek po trzech stronach.