Bielnik Park Residence to osie­dle miesz­ka­niowe w Żyrardowie przy parku Dittricha, z nowo­cze­snymi blo­kami miesz­kal­nymi o archi­tek­tu­rze kom­po­nu­ją­cej się z sąsia­du­ją­cym budyn­kiem OWI, wpi­sa­nym do reje­stru zabyt­ków. W ramach osie­dla doce­lowo powsta­nie kom­pleks budyn­ków z sze­roką gamą miesz­kań do wyboru. Teren wokół i wewnątrz osie­dla będzie funk­cjo­nal­nym i przy­jem­nym miej­scem do wypo­czynku dla miesz­kań­ców, rów­nież tych najmłodszych.

Budynki miesz­kalne na osie­dlu Bielnik zapro­jek­to­wano uwzględ­nia­jąc eta­po­wa­nie inwe­sty­cji. Każda z czę­ści budynku sta­no­wiąca odrębny etap została zapro­jek­to­wana zgod­nie z art.5, p.1 Ustawy Prawo Budowlane oraz umoż­li­wia jej użyt­ko­wa­nie zgod­nie z prze­zna­cze­niem i pod­lega odbio­rowi przez Nadzór Budowlany.

Zestawienie powierzchni i podstawowych parametrów technicznych
osiedla mieszkaniowego Bielnik

Kondygnacja-101234DachSuma
Liczba miejsc postojowych 1552500000180
Liczba lokali mieszkalnych027333333290155
Powierzchnia użyt­kowa garażu [m2]38500000003850
Powierzchnia użyt­kowa lokali usłu­go­wych [m2]0120,700000120,7
Powierzchnia użyt­kowa miesz­kań [m2]01923,92325,62323,82324,52265,8011163,6
Powierzchnia użyt­kowa pomoc­ni­cza i tech­niczna [m2]782,8559,0317,5317,5317,5313,3272,92880,5
Powierzchnia użyt­kowa [m2]4632,82605,72643,12641,32642,02579,1279,918023,9
Powierzchnia cał­ko­wita [m2]3297,43292,13259,93259,93259,93204,9363,319937,4
Powierzchnia użyt­kowa garażu 3850,0 m2
Powierzchnia użyt­kowa lokali usłu­go­wych 120,7 m2
Powierzchnia użyt­kowa miesz­kań 11163,6 m2
Powierzchnia użyt­kowa pomoc­ni­cza 2880,5 m2
Powierzchnia użyt­kowa budynku 18023,9 m2
Powierzchnia cał­ko­wita budynku 19937,4 m2