Etap 2 – podziemie z garażami i schowkami lokatorskimi

Poniżej par­teru znaj­dują się miej­sca gara­żoweschowki loka­tor­skie. Do poziomu pod­ziem­nego pro­wa­dzą trzy gara­żowe bramy wjaz­dowe. Garaże nume­ro­wane są wg sche­matu nr-garażu/nr-bramy (przy­kła­dowo 1/G2 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 2, a 1/G3 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 3). Schowki loka­tor­skie mają numery od 1 do 158. Zobacz plany pod­zie­mia we wszyst­kich 3 eta­pach w pliku pdf
S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 50 S 51 S 52 S 53 S 54 S 55 S 56 S 57 S 58 S 59 S 60 S 61 S 62