Etap 1 – podziemie z garażami i schowkami lokatorskimi

Poniżej par­teru znaj­dują się miej­sca gara­żoweschowki loka­tor­skie. Do poziomu pod­ziem­nego pro­wa­dzą trzy gara­żowe bramy wjaz­dowe. Garaże nume­ro­wane są wg sche­matu nr-garażu/nr-bramy (przy­kła­dowo 1/G2 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 2, a 1/G3 to garaż nr 1 dostępny z bramy nr 3). Schowki loka­tor­skie mają numery od 1 do 158, w pierw­szym eta­pie dostępne są schowki od nr 1 do 20 (na pię­trach 1 – 4) oraz od nr 37 do 41 (w pod­zie­miu). Pozostałe schowki powstaną w eta­pie 2. i 3. Zobacz plany pod­zie­mia we wszyst­kich 3 eta­pach w pliku pdf
S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42