Kliknij wybrane mieszkanie, aby zobaczyć powiększenie jego planu.

Etap 1 – mieszkania na 4 piętrze z balkonami

Projekt budow­lany – mogą nastą­pić nie­wiel­kie korekty w metra­żach na eta­pie pro­jektu wyko­naw­czego
numer
miesz­ka­nia
ilość
pokoi
eks­po­zy­cjametraż
miesz­ka­nia
metraż
bal­konu
uwagi
M244 pokojeSENW73,787,10oddzielna ubi­ka­cja
M253 pokojeW68,705,18
M262 pokojeSW51,045,95
M272 pokojeSW54,125,94
M282 pokojeSW43,595,94
M294 pokojeSWNE86,7913,99+5,42 = 19,41oddzielna ubi­ka­cja
M504 pokojeSWNE72,275,44+10,56 = 16,00oddzielna ubi­ka­cja
M512 pokojeSW40,475,60
M524 pokojeS69,995,94oddzielna ubi­ka­cja
M533 pokojeSE61,9210,22
M544 pokojeSENW93,358,02oddzielna ubi­ka­cja

Wygodne, nowoczesne mieszkania z balkonami

Wszystkie miesz­ka­nia na pię­trach w eta­pie I mają bal­kony o zróż­ni­co­wa­nym metrażu, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni miesz­kal­nej. Większe z tych miesz­kań to dobre roz­wią­za­nia dla rodzin z dziecmi – naj­młodsi zyskują swój wła­sny kącik zabaw na powie­trzu, a doro­sli – miej­sce wypo­czynku i relaksu.

Mniejsze miesz­ka­nia, o metrażu 40 – 50 m2 są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla par lub sin­gli, a także dla osób, które roz­pa­trują kupno miesz­ka­nia pod wyna­jem.

Mieszkania z ekspozycją na dwie strony

W I eta­pie osie­dla miesz­ka­nio­wego Bielnik uwagę zwra­cają lokale z eks­po­zy­cją na dwie, prze­ciw­le­głe strony swiata (M24, M29, M50M54). W tych miesz­ka­niach salon z wyj­sciem na bal­kon poło­żony jest po bar­dziej nasło­necz­nio­nej stro­nie, a sypial­nie mają okna na stronę chłod­niej­szą.

Mieszkania z dwoma balkonami

Mieszkania M29M50 dys­po­nują dwoma bal­ko­nami, co daje moż­li­wosc relaksu na powie­trzu po nasło­necz­nio­nej stro­nie lub w cie­niu.