Opis inwestycji w Żyrardowie

Przedmiot Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze oraz garażem podziemnym. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dawnych Żyrardowskich Zakładów Lniarskich przy ulicy Bielnikowej na dz. nr ew. 1614/21, 1614/65 i 1614/66.

Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji znajduje się w Żyrardowie, w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz w obszarze rewitalizacji. Działki 1614/21 i 1614/65 znajdują się na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 5UM, działka 1614/66 4UM.

Wzdłuż północnej granicy terenu inwestycji przebiega ul. Bielnikową, od południa teren graniczy z Parkiem Ditricha oraz istniejącym zbiornikiem wodnym. Wzdłuż zachodniej granicy terenu przepływa rzeka Pisia Gągolina.

Na działce 1614/66 znajduje się budynek O.W.I. wpisany do rejestru zabytków pod numerem 820. Budynek jest niezagospodarowany i przeznaczony do rewitalizacji przy zachowaniu warunków określonych w MPZP. Obecnie przewiduje się funkcję budynku usługową / mieszkaniową. Projekt rewitalizacji zostanie objęty osobnym postępowaniem administracyjnym.

mieszkania przy parku opis inwestycji
Bielnik – mieszkania przy parku – plan zagospodarowania terenu inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zaprojektowano budynek pięciokondygnacyjny z wewnętrznym dziedzińcem otwartym od strony istniejącego zbiornika wodnego. Ze względu na różnice poziomów terenu jego średnią rzędną przyjęto na poziomie 113,50 m n.p.m. Różnice poziomów zniwelowano łagodnymi skarpami oraz miejscowo murkami oporowymi.

Nowe mieszkania na sprzedaż dostępne będą z 10 klatek schodowych z wejściami zlokalizowanymi wzdłuż północnych elewacji od strony ul. Bielnikowej i dziedzińca oraz wschodniej elewacji. W parterze w północno-wschodnim narożniku budynku zaprojektowano lokal usługowy o powierzchni ok. 120 m². Mieszkania na sprzedaż na parterze od strony południowej, wschodniej i zachodniej będą miały dostęp do indywidualnych ogródków. Część ogólnodostępna dziedzińca wewnętrznego będzie miał charakter rekreacyjny. Wjazdy do garaży podziemnych zaprojektowano w rejonie północno – zachodniego narożnika budynku.

Ze względu na to, że istniejąca ul. Bielnikowa nie posiada utwardzonej nawierzchni, chodników oraz obrzeża, w koncepcji przedstawiono sugerowany przebieg jezdni oraz lokalizację chodników i parkingów ogólnodostępnych w jej liniach rozgraniczających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *