Opis inwestycji w Żyrardowie

Przedmiot Inwestycji:

Przedmiotem inwe­sty­cji jest kon­cep­cja budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z loka­lem usłu­go­wym w par­te­rze oraz gara­żem pod­ziem­nym. Projektowana inwe­sty­cja zlo­ka­li­zo­wana jest na tere­nie daw­nych Żyrardowskich Zakładów Lniarskich przy ulicy Bielnikowej na dz. nr ew. 161421, 161465161466.

Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Teren inwe­sty­cji znaj­duje się w Żyrardowie, w obsza­rze obję­tym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz w obsza­rze rewi­ta­li­za­cji. Działki 161421161465 znaj­dują się na tere­nie ozna­czo­nym w MPZP sym­bo­lem 5UM, działka 161466 4UM

Wzdłuż pół­noc­nej gra­nicy terenu inwe­sty­cji prze­biega ul. Bielnikową, od połu­dnia teren gra­ni­czy z Parkiem Ditricha oraz ist­nie­ją­cym zbior­ni­kiem wod­nym. Wzdłuż zachod­niej gra­nicy terenu prze­pływa rzeka Pisia Gągolina. 

Na działce 161466 znaj­duje się budy­nek O.W.I. wpi­sany do reje­stru zabyt­ków pod nume­rem 820. Budynek jest nie­za­go­spo­da­ro­wany i prze­zna­czony do rewi­ta­li­za­cji przy zacho­wa­niu warun­ków okre­ślo­nych w MPZP. Obecnie prze­wi­duje się funk­cję budynku usłu­gową / miesz­ka­niową. Projekt rewi­ta­li­za­cji zosta­nie objęty osob­nym postę­po­wa­niem administracyjnym.

mieszkania przy parku opis inwestycji
Bielnik – miesz­ka­nia przy parku – plan zago­spo­da­ro­wa­nia terenu inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Zaprojektowano budy­nek pię­cio­kon­dy­gna­cyjny z wewnętrz­nym dzie­dziń­cem otwar­tym od strony ist­nie­ją­cego zbior­nika wod­nego. Ze względu na róż­nice pozio­mów terenu jego śred­nią rzędną przy­jęto na pozio­mie 113,50 m n.p.m. Różnice pozio­mów zni­we­lo­wano łagod­nymi skar­pami oraz miej­scowo mur­kami oporowymi. 

Nowe miesz­ka­nia na sprze­daż dostępne będą z 10 kla­tek scho­do­wych z wej­ściami zlo­ka­li­zo­wa­nymi wzdłuż pół­noc­nych ele­wa­cji od strony ul. Bielnikowej i dzie­dzińca oraz wschod­niej ele­wa­cji. W par­te­rze w północno-wschodnim naroż­niku budynku zapro­jek­to­wano lokal usłu­gowy o powierzchni ok. 120 m². Mieszkania na sprze­daż na par­te­rze od strony połu­dnio­wej, wschod­niej i zachod­niej będą miały dostęp do indy­wi­du­al­nych ogród­ków. Część ogól­no­do­stępna dzie­dzińca wewnętrz­nego będzie miał cha­rak­ter rekre­acyjny. Wjazdy do garaży pod­ziem­nych zapro­jek­to­wano w rejo­nie pół­nocno – zachod­niego naroż­nika budynku. 

Ze względu na to, że ist­nie­jąca ul. Bielnikowa nie posiada utwar­dzo­nej nawierzchni, chod­ni­ków oraz obrzeża, w kon­cep­cji przed­sta­wiono suge­ro­wany prze­bieg jezdni oraz loka­li­za­cję chod­ni­ków i par­kin­gów ogól­no­do­stęp­nych w jej liniach rozgraniczających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *