Wybierz na zdję­ciu pię­tro, na któ­rym chcesz mieć swoje nowe miesz­ka­nie,
aby zoba­czyć plan pię­tra, a następ­nie plany mieszkań.

Przestronne, nowoczesne mieszkania z ogródkami lub balkonami

Etap pierw­szy osie­dla miesz­ka­nio­wego Bielnik – miesz­ka­nia przy parku to dwu­klat­kowy budy­nek z 55 prze­stron­nymi miesz­ka­niami dwu­po­ko­jo­wymi, trzy­po­ko­jo­wymi czte­ro­po­ko­jo­wymi. Wszystkie miesz­ka­nia na par­te­rze budynku mają duże tarasy-ogródki, nato­miast te na pię­trach – jeden lub dwa bal­kony, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni mieszkalnej. 

Budynek I etapu sąsia­duje z zadrze­wio­nym, zie­lo­nym tere­nem nad rzeką Pisią-Gągoliną.

Garaż, parkingi i schowki lokatorskie

Pod budyn­kiem będzie znaj­do­wał się garaż pod­ziemny. Ponadto pro­jekt prze­wi­duje stan­dar­dowe par­kingi zewnętrzne, dostępne dla miesz­kań­ców i gości.

Na pię­trach od 1 do 4 znaj­duje się po 5 schow­ków loka­tor­skich do prze­cho­wy­wa­nia np. dzie­cię­cych wóz­ków lub rowe­rów. Budynek dys­po­nuje dwoma klat­kami scho­do­wymi z win­dami, które obsłu­gują budy­nek od piw­nicy aż po ostat­nią kondygnację.